DNV - Một tiếng nói đáng tin cậy để giải quyết các biến đổi toàn cầu
DNV là một trong những tổ chức chứng nhận hàng đầu thế giới. Thông qua dịch vụ đào tạo và chứng nhận hệ thống quản lý, DNV giúp các công ty quản lý rủi ro, đảm bảo tuân thủ và hoạt động bền vững của các tổ chức, con người và chuỗi giá trị trên tất cả các loại hình ngành, bao gồm thực phẩm và đồ uống, ô tô và hàng không vũ trụ.

Các dch v chng nhn được h tr k thut s ca DNV giúp khách hàng qun ri ro ci tiến liên tc. Dù gii quyết các thách thc vcht lượng, môi trường, an toàn hay an ninh, DNV đu kết hp chuyên môn kthut, công nghip và qun lý ri ro đ xây dng s ttin, tính liên tc và kh năng phc hi. DNV giúp khách hàng các bên liên quan ttin đưa ra các quyết đnh quan trng.

Được thúc đy bi mc đích ca mình, nhm bo vcuc sng, tài sn và môi trường, DNV giúp gii quyết nhng thách thc biến đi toàn cu khách hàng cũng như thế gii đang phi đi mt ngày nay tiếng nói đáng tin cy cho nhiu công ty thành công nht tư duy tương lai

Danh mc dch v ca chúng tôi

Chng nhn H thng Qun

CHẤT LƯỢNG

ICT AN NINH

MẠNG

SỨC KHỎE NGHỀ NGHIỆP AN TOÀN

MÔI TRƯỜNG VÀ NĂNG LƯỢNG

THỰC PHẨM & ĐỒ UỐNG

TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI

ISO 9001

ISO/IEC 27001

ISO 45001

ISO 14001

ISO 22000

SA 8000

AS/EN 9100

ISO/IEC 20000-

1

ISO 55001

ISO 50001

FSSC 22000

 

ISO/TS 16949

ISO/IEC 27701

ISO 39000

 

BRC Food / IOP

SỰ LIÊN TỤC CỦA DOANH NGHIỆP

TL 9000

·TISAX®

ISO 45003

 

HACCP

SO 22301

IRIS

 

ISO 45005

 

Good Manufacturing Practices (GMP)

 

 

 

 

Global G.A.P

 

 

 

 

 

Animal Feed and Ingredients: GMP + FSA, FAMI-QS and FSSC 22000

 

 

Đào to h thng qun

 

 

QUẢN CHẤT LƯỢNG

 

SỨC KHỎE NGHỀ NGHIỆP

VÀ AN TOÀN

 

QUẢN NĂNG LƯỢNG

 

QUẢN BẢO MẬT THÔNG

TIN

ISO 9001:2015 Foundation

ISO 45001:2018

Migration Workshop

ISO 50001:2018

Foundation

ISO 27001:2013

Foundation

Risk Management Training

ISO 45001:2018

Foundation Course

ISO 50001:2018 Internal Auditor

ISO 27001:2013 Internal Auditor

(Aligned with ISO 9001:2015 Foundation Course)

ISO 45001:2018 Internal Auditor Course

ISO 50001:2018 Lead

Auditor

ISO 27001:2013 Lead

Auditor (IRCA Course Certification No. 17325

Quality Management Representative with Course with Root Cause Analysis )

ISO 45001:2018

Awareness and Internal Auditor

 

ISO/IEC 27701:2019

Requirements Course

ISO 9001:2015 Internal Auditor

ISO 45001:2018

Conversion Auditor Course

QUẢN TÍCH HỢP

ISO/IEC 27701:2019

Implementation Course

ISO 9001:2015 Awareness and Internal Auditor Course

ISO 45001:2018 Lead

Auditor Course

Awareness on Integrated Management System ISO 9001:2015 & ISO

14001:2015 & 45001

ISO/IEC 27701:2019

Internal Auditor Training Course

ISO 9001:2015 Lead Auditor

SS 651 Foundation Course

Internal Auditor on Integrated Management System ISO 9001:2015 &

ISO 14001:2015 & 45001

 

QUÁN MÔI TRƯỜNG

SS 651 Internal Auditor Course

How to perform Remote Audits

TIÊU CHUẨN HÀNG KHÔNG TRỤ

ISO 14001:2015 Foundation Course

 

IMS Corrective Action and Preventive action

AS9100:2016 Foundation Course

ISO 14001:2015 Internal

Auditor Course

AN TOÀN THỰC PHẨM

ISO 9001 + ISO 14001

Implementer Course

AS 9110:2016 Foundation Course

ISO 14001:2015 Awareness and Internal Auditor Course

ISO 22000:2018

Awareness Course

 

AS 9120:2016 Foundation Course

ISO 14001:2015 Lead

Auditor Course

ISO 22000:2018 Internal Auditor

QUẢN LÝ CHỐNG THAM NHŨNG

AS 9100:2016 Internal Auditor

 

Understanding FSSC 22000 v5.1 Training

Course

ISO 37001:2013

Foundation

AS 9110:2016 Internal Auditor

 

QUẢN RỦI RO

Implementing FSSC 22000 V5.1 Transition

Course

ISO 37001:2013

Implementation

AS 9120:2016 Internal Auditor

ISO 31000:2018 Foundation

FSSC 22000 V5.1 Internal auditor Course

ISO 37001:2013 Internal Auditor

AS 9100 Foundation and Internal Auditor

 

Food Fraud and Food Defense Awareness

Course

 

AS 9110:2016 Foundation and Internal Auditor

TỰ ĐỘNG HÓA

 

TỔ CHỨC GIÁO DỤC

AS 9120:2016 Foundation and Internal Auditor

IATF 16949:2016

Requirements Awareness

FSC

ISO 2100:2018

Foundation Course

 

IATF 16949:2016 Internal Auditor

Forest Stewardship Council Course

ISO 2100:2018 Internal Auditor Course

 

IATF 16949:2016 Five Core Tools

Marine Stewardship Council Course

 

 

 

Aqua culture Stewardship Council Course

 

 

Liên h vi chúng tôi

Đ thêm yêu cu v các dch v ca chúng tôi, vui lòng nhn vào đây Nhn vào đây

Qunh Trn

Trưởng phòng Phát trin th trường

Công ty TNHH DNV Business Assurance Vit Nam

Lu 3, Tòa nhà CJ, 6 Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Qun 1 , TPHCM

Email -quynh.tran@dnv.com | Mobile +84907625975  | Direct +84 028 38224353

 
Tin mới
Thiết kế & tài trợ bởi VNPT